วิสัยทัศน์โรงเรียนหนองหลวงศึกษา

เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้           ควบคู้คูณธรรม

ก้าวนำเทคโนโลยี                      ดนตี กีฬาเลิศ

เชิดชูศิลปวัฒนธรรม                   เกษรกรรมธรรมชาติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s